Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:

a. Derden: ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde Nova Vastgoed Groningen, de Aspirant-huurder of de Gebruiker.

b. Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Websites van Nova Vastgoed Groningen en/of van de door Nova Vastgoed Groningen aangeboden diensten.

c. Nova Vastgoed Groningen: de eenmanszaak Nova Vastgoed Groningen., statutair gevestigd te Groningen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72981040.

d. Aspirant-huurder: de Gebruiker die via de Websites heeft gereageerd op een aangeboden woning, een bezichtiging heeft aangevraagd of op een andere wijze gebruik heeft gemaakt van de op de Websites aangeboden diensten.

e. Websites: de websites van Nova Vastgoed Groningen, waaronder in ieder geval dient te worden verstaan www.novavastgoedgroningen.nl.

 

 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Websites alsmede op alle diensten die door Nova Vastgoed Groningen worden aangeboden op of middels de Websites.

b. Afwijkende bedingen, (mondelinge) afspraken, toezeggingen of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door een vertegenwoordiger van Nova Vastgoed Groningen die daartoe volgens het handelsregister bevoegd is.

c. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

d. Door het bezoeken, bekijken of gebruik maken van onze Websites gaat de Gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden.

e. Nova Vastgoed Groningen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden worden op de Websites gepubliceerd.

f. Indien Gebruiker niet wenst akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, dient hij geen gebruik te maken van de Websites.

 

 1. Aanbiedingen en informatie

a. Aanbiedingen van woningen op de Websites zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

b. Aan de informatie op de Websites en in andere media waarop de goederen en/of diensten (waaronder valt de woningen) worden gepromoot kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de Websites en in dergelijke media is slechts bedoeld als indicatie. Enkel bij schriftelijke bevestiging mag deze informatie juist worden geacht, behoudens kennelijke omissies en fouten.

c. Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten en omissies.

d. De aanbiedingen (van woningen) op de Websites zijn enkel aan te merken als een uitnodiging tot het doen van een verzoek tot bezichtiging. Het aanbieden van een woning op de Websites is op geen enkele wijze aan te merken als een aanbod. Door te reageren op een bepaalde woning (door middel van de knop op de Websites of op andere wijze (zoals e-mail of sociale media)) komt geen overeenkomst tussen Gebruiker (c.q. Aspirant-huurder) en Nova Vastgoed Groningen (of de eigenaar van de woning) tot stand.

e. Nova Vastgoed Groningen is geen partij bij de overeenkomst die eventueel tot stand komt tussen de eigenaar van de aangeboden woning en de Aspirant-huurder. Om die reden garandeert Nova Vastgoed Groningen nimmer dat er daadwerkelijk een huurovereenkomst tot stand komt tussen de eigenaar (c.q. verhuurder) van de aangeboden woning en de Aspirant-huurder (c.q. Gebruiker).

f. Nova Vastgoed Groningen is, indien een huurovereenkomst (of anderszins) tot stand komt tussen de Aspirant-huurder en de eigenaar van de woning, niet verantwoordelijk voor de wijze van uitvoering van die overeenkomst.

 

 1. Gebruik van de Websites

a. Nova Vastgoed Groningen zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden. De diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis en nooit op basis van een resultaatsverbintenis.

b. Nova Vastgoed Groningen kan niet garanderen dat de Websites en/of diensten altijd toegankelijk, bereikbaar en/of beschikbaar zijn.

c. Gebruiker en de Aspirant-huurder staan er voor in dat de door of namens hen aan Nova Vastgoed Groningen verstrekte gegevens en voorzieningen juist en volledig zijn.

d. Indien de door Gebruiker of Aspirant-huurder aangeleverde gegevens onjuist of niet-volledig zijn, is de Gebruiker of de Aspirant-huurder aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit. Gebruiker en Aspirant-huurder vrijwaren Nova Vastgoed Groningen ter zake van alle aanspraken van Derden die voortvloeien uit de door Gebruiker of Aspirant-huurder verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

e. Het verkrijgen van toegang tot de afgeschermde omgeving binnen de Websites, zonder de voorafgaande toestemming van Nova Vastgoed Groningen is niet toegestaan.

f. Bij het gebruik van de Websites mag de Gebruiker geen inbreuk plegen op een intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een Derde.

g. Het is niet toegestaan om de content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots.

h. Het is niet toegestaan om onderdelen van de Websites en/of de inhoud daarvan te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om de Websites en/of de inhoud daarvan op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en in te zetten voor door ons toegestaan gebruik. Gekopieerd materieel mag niet opnieuw openbaar gemaakt worden.

i. Indien Nova Vastgoed Groningen enig onoorbaar gedrag constateert is Nova Vastgoed Groningen gerechtigd om direct en zonder nadere aankondiging de toegang van de betreffende Gebruiker definitief of voor een door Nova Vastgoed Groningen te bepalen tijd te. Daarbij verliest de geblokkeerde Gebruiker al zijn of haar rechten met betrekking tot de Websites. Onder onoorbaar gedrag wordt onder meer (maar niet uitsluitend) verstaan, gedrag in strijd met de wet, deze voorwaarden en anderszins onbetamelijk gedrag.

 

 1. Gebruik van de Toepassingen

a. De Gebruiker dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de aanwezigheid van hardware en software die geschikt is om de Websites te bezoeken.

b. De Websites worden continu ontwikkeld. Nova Vastgoed Groningen heeft de mogelijkheid periodiek een nieuwe versie uit te brengen.

 

 1. Wijzigingen en aanpassingen

a. Nova Vastgoed Groningen is gerechtigd deze algemene voorwaarden en de samenstelling, inhoud en vorm van de Websites eenzijdig te wijzigen of aanpassen.

 

 1. Beschikbaarheid en afhankelijkheid van Derden

a. Hoewel Nova Vastgoed Groningen al het redelijkerwijs mogelijke doet, kan Nova Vastgoed Groningen niet garanderen dat de Websites steeds volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt zijn, of dat de Nova Vastgoed Groningen steeds online en beschikbaar zijn of dat de Nova Vastgoed Groningen geschikt zijn voor het doel waarvoor de Gebruiker dit wil gebruiken. Nova Vastgoed Groningen spant zich ten volste in om alle op- en aanmerkingen aangaande de Websites serieus te behandelen en waar Nova Vastgoed Groningen dit nodig acht verbeteringen door te voeren.

b. Nova Vastgoed Groningen is gerechtigd haar Websites tijdelijk buiten gebruik te stellen, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend) offline te halen, voor onderhoud, updates of voor enige andere reden.

c. Nova Vastgoed Groningen garandeert niet dat de Toepassingen steeds vrij zijn van kwaadaardige computercodes en/of inbraken, zoals (maar niet uitsluitend) virussen, worms en Trojan horses. De Gebruiker dient er zelf voor te zorgen dat zijn netwerk en de apparaten die er mee verbonden zijn, adequaat zijn beschermd tegen dergelijke onwenselijkheden.

d. Voor het aanbieden van de Websites is Nova Vastgoed Groningen in bepaalde mate afhankelijk van Derden, zoals (maar niet uitsluitend) de softwareleverancier voor de Websites, hostingpartners, Internet Service Providers en netwerkbeheerders. Nova Vastgoed Groningen kan niet instaan voor beschikbaarheid en het gebruik van de diensten van Derden.

 

 1. Aansprakelijkheid, vrijwaring en schade

a. Nova Vastgoed Groningen is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in- of aan de Websites, onjuiste informatie op de Websites, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of anderszins als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of het plegen van een onrechtmatige daad. Tevens is Nova Vastgoed Groningen niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door Nova Vastgoed Groningen in het kader van ingeschakelde Derden.

b. Indien Nova Vastgoed Groningen wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.

c. In geen geval zal de aansprakelijkheid het bedrag van € 150,00 te boven gaan.

d. In geval van aansprakelijkheid is Nova Vastgoed Groningen uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Nova Vastgoed Groningen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Nova Vastgoed Groningen toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.

e. Nova Vastgoed Groningen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.

f. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Nova Vastgoed Groningen of haar leidinggevende ondergeschikte(n).

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

a. De intellectuele eigendomsrechten op alle Websites, (ontwikkelde) programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, documenten en andere gegevens blijven berusten bij Nova Vastgoed Groningen of bij de Derde van wie Nova Vastgoed Groningen het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze diensten of Websites aan de Gebruiker ter beschikking te stellen. Nova Vastgoed Groningen verleent aan de Gebruiker uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is.

b. De Gebruiker mag auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicaties van de rechthebbende van rechten op intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen van of wijzigen in de (inhoud van) de Website.

c. Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, mag de Gebruiker de Websites niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van de diensten en Websites te verwijderen of te omzeilen.

 

 1. Privacy

a. Indien een Gebruiker c.q. een Aspirant-huurder reageert op een woning (op welke wijze dan ook), worden persoonsgegevens van die Gebruiker of Aspirant-huurder verwerkt. Deze persoonsgegevens worden op basis van door de Gebruiker c.q. Aspirant-huurder gegeven toestemming verwerkt.

b. Indien de Gebruiker c.q. een Aspirant-huurder niet toestemt in de verwerking van zijn persoonsgegevens geldt dat hij per e-mail een verzoek tot een bezichtiging kan doen.

c. Indien de Gebruiker c.q. de Aspirant-huurder daadwerkelijk een aanvraag tot het aangaan van een huurovereenkomst doet, worden er meer persoonsgegevens bij de Gebruiker c.q. de Aspirant-huurder opgevraagd. Deze persoonsgegevens worden opgevraagd om de belangen van de eigenaar van de woning te behartigen. Ook voor deze verwerking vraagt Nova Vastgoed Groningen toestemming van de Aspirant-huurder c.q. Gebruiker.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

a. De Overeenkomst, deze voorwaarden en alle eventuele uit de Overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.

b. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan — naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige Overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen — zullen worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement van de statutaire vestiging van Nova Vastgoed Groningen, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

c. Niettemin blijft Nova Vastgoed Groningen bevoegd enig geschil als bedoeld in lid 2 van dit artikel aanhangig te maken voor de bevoegde rechter naar haar keuze.